Liên hệ

STTTên đơn vịĐiện thoạiEmail
1Văn phòng0243 838 9326vanphong@hvtc.edu.vn vanphonghocvien@hvtc.edu.vn
2Ban Tổ chức cán bộ0243 219 1984bantccb@hvtc.edu.vn
3Ban Quản lý đào tạo024 38362161Hotline: 0961 481 0860967 684 086banqldt@hvtc.edu.vn banquanlydaotao@hvtc.edu.vn
4Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng0243 37520296bankhaothi@hvtc.edu.vn
5Ban Quản lý khoa học0243 219 1967banqlkh@hvtc.edu.vn
6Ban Công tác chính trị & SV38385507 SML 302banctctsv@hvtc.edu.vn
7Ban Hợp tác quốc tế0243 219 1967banhtqt@hvtc.edu.vn
8Ban Thanh tra giáo dục38385507 SML 206ttrgd@hvtc.edu.vn
9Ban Tài chính kế toán38385507 SML 211bantckt@hvtc.edu.vn
10Ban Quản trị thiết bị38385507 SML 203banqttb@hvtc.edu.vn
11Thư viện38385507 SML 610thuvien@hvtc.edu.vn
12Trạm y tế38385507 SML 702tramyte@hvtc.edu.vn
13VP Khoa Lý luận chính trị38385507 SML 110khoalyluanchinhtri@hvtc.edu.vn
14VP Khoa Cơ bản38385507 SML 107khoacoban@hvtc.edu.vn
15VP Khoa Tài chính công38385507 SML 103khoatcc@hvtc.edu.vn
16VP Khoa Thuế-Hải quan38385507 SML 504khoathuehaiquan@hvtc.edu.vn
17VP Khoa Tài chính doanh nghiệp38385507 SML 101khoatcdn@hvtc.edu.vn
18VP Khoa Ngân hàng-Bảo hiểm37524965khoanganhangvabaohiem@hvtc.edu.vnkhoanhbh@hvtc.edu.vn
19VP Khoa Tài chính quốc tế37524963khoataichinhquocte@hvtc.edu.vnkhoatcqt@hvtc.edu.vn
20VP Khoa Kế toán38385507 SML 109khoaketoan@hvtc.edu.vn
21VP Khoa Quản trị kinh doanh38385507 SML 512khoaqtkd@hvtc.edu.vn
22VP Khoa Hệ thống thông tin KT38385507 SML 511khoahtttkt@hvtc.edu.vn
23VP Khoa Ngoại ngữ37524964khoangoaingu@hvtc.edu.vn
24Khoa Sau đại học khoasdh@hvtc.edu.vn
25Khoa Tại chức khoataichuc@hvtc.edu.vn
26Viện Kinh tế-Tài chính vienkttc@hvtc.edu.vn
27Viện Đào tạo quốc tế viendaotaoquocte@hvtc.edu.vn
28TT Bồi dưỡng và TV TCKT trungtambdtvtckt@hvtc.edu.vn
29TT Ngoại ngữ-Tin học37525170cfi@hvtc.edu.vn
30TT Thông tin38385507 SML 603trungtamthongtin@hvtc.edu.vn