Bộ môn Phân tích Tài chính – 60 năm một chặng đường

Huân chương Lao động Hạng Ba

     Bộ môn Phân tích tài chính tiền thân là Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế (được tách từ bộ môn Tài vụ) ra đời vào năm 1963. Sau nhiều lần sáp nhập, chia tách, đến tháng 12/2018, Bộ môn chính thức được mang tên: Bộ môn Phân tích tài chính. Sự hình thành và phát triển của Bộ môn Phân tích tài chính gần như gắn liền với sự ra đời và phát triển của Học viện Tài chính (Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội trước kia). Nhìn lại 60 năm hình thành và phát triển, Bộ môn Phân tích tài chính đã phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên; số lượng sinh viên đa dạng các hệ (hệ chuẩn và hệ chất lượng cao). Bộ môn Phân tích tài chính đã và đang đóng góp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao làm công tác Phân tích tài chính.

I/ Quá trình hình thành và phát triển Bộ môn Phân tích tài chính gần như gắn liền với 60 năm hình thành và phát triển của Học viện Tài chính.

      Sự hình thành, phát triển của Bộ môn Phân tích Tài chính gần như gắn với lịch sử ra đời, phát triển của Trường ĐH Tài chính – Kế toán Hà nội (Nay là Học viện Tài chính). Trong các giai đoạn suốt chiều dài lịch sử 60 năm!

  • Từ năm 1963 đến năm 1972

Đây là giai đoạn tiền thân của nhiều Bộ môn của Học viện Tài chính hiện nay. Năm 1963 khi mới thành lập trường, Bộ môn Tài vụ được thành lập đảm nhiệm giảng dạy hai môn học là: môn Tài vụ và môn Phân tích theo từng ngành: Công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, thương nghiệp. Thế hệ những người thầy đầu tiên đã biên soạn bài giảng và trực tiếp giảng dạy môn Phân tích hoạt động kinh tế các ngành cũng chính là các giảng viên dạy môn Tài vụ các ngành. (Danh sách giảng viên giảng môn Phân tích – Phụ lục 2)

  • Từ năm 1973 đến năm 1984

Tháng 1 năm 1973, cùng với sự phát triển của Trường ĐH Tài chính kế toán Hà nội, cơ cấu của các Khoa, Phòng, Ban ngày càng được kiện toàn. Bộ môn Tài vụ được chuyển vào Khoa Tài chính, môn học Phân tích hoạt động kinh tế các ngành được chuyển về bộ môn Kế toán các ngành thuộc Khoa Kế toán các ngành kinh tế quốc dân và trở thành môn học nghiệp vụ của chuyên ngành Kế toán. Trong giai đoạn này, giảng viên của Bộ môn Kế toán trong giảng dạy môn học Kế toán các ngành và Phân tích hoạt động kinh tế các ngành. (Danh sách giảng viên giảng dạy môn Phân tích – Phụ lục 3)

  • Từ năm 1985 đến năm 2004

   Năm 1985, Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế các ngành chính thức được thành lập trên cơ sở tách từ Bộ môn Kế toán các ngành kinh tế quốc dân. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy 2 môn học là: Phân tích hoạt động kinh tế các ngành và môn Thanh tra tài chính. Bộ môn đã xây dựng và dần hoàn thiện chương trình giảng dạy môn học Phân tích hoạt động kinh tế theo 5 chuyên ngành: Công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, thương nghiệp, giao thông vận tải và  môn học Thanh tra Tài chính. Năm 1992, môn học Thanh tra Tài chính chuyển sang Bộ môn Tài chính.

Tháng 8/2003, Bộ môn Phân tích hoạt động kinh tế chuyển về Khoa Tài chính doanh nghiệp và đổi tên thành Bộ môn Phân tích Tài chính doanh nghiệp. Bộ môn đảm nhiệm giảng dạy môn học Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp cho các chuyên ngành của Học viện.  (Danh sách giảng viên bộ môn – Phụ lục 4)

  • Từ năm 2005 đến năm 2016

    Năm 2005, Bộ môn Phân tích tài chính DN được giao nhiệm vụ giảng dạy môn học Phân tích tài chính doanh nghiệp cho các hệ đào tạo của Học viện, thay thế cho môn học Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp nhằm đáp ứng chiến lược đào tạo cũng như quá trình xây dựng chương trình đào tạo của Học viện Tài chính trong điều kiện mới. Năm 2014. Bộ môn được giao giảng dạy môn học Phân tích kinh tế. (Danh sách giảng viên của Bộ môn từ năm 2005 đến năm 2016 – Phụ lục 5)

  • Từ năm 2017 đến nay

            Theo QĐ 508/2017/QĐ- HVTC, Bộ môn Phân tích TCDN được giao mở chuyên ngành Phân tích tài chính. Năm học 2017 – 2018, Học viện Tài chính tuyển sinh chuyên ngành Phân tích tài chính chương trình đào tạo hệ chuẩn .

            Tháng 8 năm 2018, đề án mở chuyên ngành Phân tích Tài chính chất lượng cao theo định hướng của ICAEW được phê duyệt. Năm học 2018-2019, Học viện Tài chính tuyển  sinh chuyên ngành Phân tích tài chính chương trình chất lượng cao (CLC).

             Ngày 27/12/2018 bộ môn Phân tích TCDN được đổi tên thành bộ môn Phân tích tài chính. Bộ môn đảm nhận giảng dạy 12 môn học cho các hệ đào tạo đại học và sau đại học. Mặc dù nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy của Bộ môn tiếp cận với nhiều vấn đề mới, nhưng tập thể giảng viên của Bộ môn luôn phấn đấu phát huy nội lực, cộng tác chặt chẽ với các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, tranh thủ sự giúp đỡ, chỉ đạo của các cấp Lãnh đạo, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn để Bộ môn ngày càng phát triển.

Hiện nay bộ môn Phân tích tài chính có 20 giảng viên (13 gv cơ hữu, 01 giảng viên kiêm môn và 01 giảng viên kiêm chức; 05 giảng viên thỉnh giảng). Trong đó, có 02 Phó giáo sư – Tiến sĩ; 15 Tiến sỹ (03 tiến sĩ học nước ngoài); 01 Thạc sỹ, NCS; 02 Thạc sỹ (01 thạc sỹ nước ngoài). Có 01 giảng viên có chứng chỉ CFA; 1 giảng viên có chứng chỉ ACCA. (Danh sách cán bộ giảng viên bô môn đến tháng 3/2023 – Phụ lục 6)

  1. Các hoạt động chuyên môn của Bộ môn Phân tích tài chính

* Về giảng dạy: Bộ môn đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ của Học viện Tài chính, Ngành Tài chính và của hệ thống giáo dục nước nhà.

  Bộ môn Phân tích tài chính giảng dạy các hệ đào tạo: Đại học và Sau đại học. Đối với hệ đại học, bộ môn giảng dạy các học phần Phân tích TCDN; Phân tích kinh tế; Kinh doanh, công nghệ và Tài chính cho các chuyên ngành của Học viện Tài chính và Giảng dạy các học phần chuyên ngành cho sinh viên chuyên ngành Phân tích tài chính – Chương trình chuẩn theo định hướng CFA và và sinh viên chuyên ngành Phân tích tài chính – Chương trình chất lượng cao theo định hướng của ICAEW và CFA. Đối với hệ sau đại học, tại Học viện Tài chính thì bộ môn tham gia giảng dạy trình độ thạc sỹ và Tiến sĩ (chuyên ngành Kế toán và Tài chính – Ngân hàng của Học viện Tài chính); Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế .

Tại các trường đại học khối kinh tế: Tham gia giảng dạy hệ SĐH của một số trường Khối kinh tế. Đồng thời bộ môn tham gia đào tạo đại học và sau đại học cho nước bạn Lào.

 Bảng 1. Các học phần đảm nhiệm:

STT HỌC PHẦN Hệ STT HỌC PHẦN Hệ
1 Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp ĐH 7 Phân tích tài chính Tập đoàn ĐH
2 Lý thuyết Phân tích tài chính ĐH 8 KD, công nghệ và TC 1 ĐH
3 Phân tích TCDN ĐH 9 KD, công nghệ và TC 2 ĐH
4 Phân tích tài chính nhà nước ĐH 10 Phân tích tài chính Sau ĐH
5 Phân tích tài chính tổ chức tín dụng ĐH 11 Giám sát tài chính ĐH và SĐH
6 Phân tích kinh tế 12 Phân tích kinh tế – tài chính Sau ĐH

    * Về nghiên cứu khoa học 

Thành quả nghiên cứu khoa học của Bộ môn từ khi thành lập đến nay được thể hiện qua hệ thống giáo trình, sách chuyên khảo, các công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo đã được công bộ. Đến nay Bộ môn đã xuất bản 11 cuốn giáo trình Tiếng Việt; 03 cuốn giáo trình tiếng Anh; 02 cuốn bài giảng gốc Kinh doanh, công nghệ và Tài chính 1 (bằng Tiếng Anh); Kinh doanh, công nghệ và Tài chính 2 (bằng Tiếng Anh); 3 cuốn sách dịch; 14 sách chuyên khảo và hệ thống bài tập cho Học viện Tài chính và các trường Đại học khác, nghiệm thu 03 đề tài cấp Bộ, nhiều đề tài cấp Học viện, và nhiều bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế; Tạp chí chuyên ngành, bài hội thảo khoa học quốc tế, hội thảo Khoa học trong nước. Hiện nay Bộ môn đã biên soạn các giáo trình: Phân tích hoạt động kinh tế; Phân tích tài chính DN; Lý thuyết Phân tích tài chính; Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp; Phân tích tài chính; Phân tích tài chính Tập đoàn; Phân tích tài chính nhà nước; Phân tích tài chính tổ chức tín dụng; Phân tích kinh tế; Giám sát tài chính; Bài giảng gốc Kinh doanh, công nghệ và Tài chính 1; Kinh doanh, công nghệ và Tài chính 2; Giáo trình Phân tích tài chính DN bằng Tiếng Anh; Giáo trình Phân tích tài chính Tập đoàn bằng Tiếng Anh; sách dịch Phân tích kinh tế; Sách dịch Phân tích tài chính tổ chức tín dụng; Sách dịch Lý thuyết Phân tích tài chính…

* Về hoạt động thường niên của bộ môn Phân tích tài chính

   Trong những năm qua để phát triển chuyên ngành Phân tích tài chính; Bộ môn Phân tích tài chính đã và đang thực hiện các hoạt động như: Tổ chức cho sinh viên chuyên ngành Phân tích tài chính đi thực tế tai các đơn vị: DN; Ngân hàng; Công ty chứng khoán; Đơn vị sự nghiệp…như đi thực tế tại APEC Group; Công ty cổ phần viễn thông FPT (FPT Telecom); KPMG; PwC; công ty cổ phần chứng khoán MB (MBS); Từ năm 2018, hàng năm Bộ môn đã phối hợp với công ty cổ phần chứng khoán MB tổ chức cuộc thi Phân tích đầu tư tài chính; Tổ chức các buổi Minigame tìm hiểu về nghề Phân tích tài chính và chứng chỉ CFA; Tổ chức Tọa đàm cho sinh viên của chuyên ngành như “Tọa đàm –Chuyện nghề Tài chính, con đường tương lai và trải nghiệm”; “Tọa đàm – Nghề Phân tích tài chính, xu hướng, triển vọng và năng lực cần thiết”; “Tọa đàm về nghiên cứu khoa học cho sinh viên chuyên ngành”…. Bộ môn Phân tích tài chính phối hợp với ICAEW; IDA coaching Center và các đơn vị đối tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên chuyên ngành Phân tích tài chính; Để giúp cho sinh viên chuyên ngành hiểu được vị trí việc làm và cơ hội nghề nghiệp Bộ môn Phân tích tài chính đã mời các chuyên gia hiện đang làm Phân tích tài chính tại các DN; các Ngân hàng thương mại; công ty chứng khoán, công ty Bảo hiểm; công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính.. về báo cáo thực tế cho sinh viên. Bên cạnh đó để khích lệ tinh thần cho sinh viên chuyên ngành thì hàng năm Bộ môn đã trích từ Quỹ “Vì ngày mai lập nghiệp” phần quà để khen thưởng cho sinh viên chuyên ngành đạt kết quả cao trong học tập và nghiên cứu khoa học, ..Trong thời kỳ covid 19, để động viên kịp thời sinh viên ở vùng dịch gặp khó khăn, bộ môn Phân tích tài chính đã trao phần quà cho sinh viên chuyên ngành Phân tích tài chính

* Thành tích của Bộ môn Phân tích tài chính: Trong 60 năm qua Bộ môn Phân tích tài chính đã đạt được nhiều thành tích cao như Huân chương lao động hạng 3 (Năm học 2007-2008); Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (4 lần); Bằng khen Bộ trưởng nhiều năm.

Lời kết: Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, các thế hệ giảng viên của Bộ môn Phân tích tài chính nói riêng và của Học viện Tài chính nói chung luôn tự hào về những đóng góp công sức bé nhỏ của mình vào sự trưởng thành và lớn mạnh của bộ môn và chuyên ngành Phân tích tài chính; vào sự phát triển lớn mạnh của Học viện Tài chính. Trong bối cảnh thế giới ngày càng thay đổi, yêu cầu mỗi cán bộ giảng viên phải thay đổi thích ứng và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Hội đồng trường; Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, sự định hướng đúng đắn của Chi bộ khoa TCDN, của lãnh đạo Bộ môn Phân tích tài chính để xây dựng Học viện Tài chính trở thành trung tâm đào tạo có uy tín trong khu vực và trên thế giới về quản lý tài chính – kế toán, góp phần thực hiện sứ mạng của Học viện Tài chính là: “Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học Tài chính- Kế toán chất lượng cao cho xã hội”.

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN PHÂN TÍCH QUA CÁC THỜI KỲ

Phụ lục 1: Danh sách lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

 

TT

 

 

Họ và tên

 

 

Chức danh

 

Học vị  Chức vụ

 Thời gian

1

2 3 4

5

1 Nguyễn Thế Khải GVC Tiến sỹ Trưởng bộ môn 1985-2003
2 Nguyễn Văn Bình GVC Thạc sỹ Phó trưởng bộ môn 1985-1995
3 Vũ Viết Thựu GVC Thạc sỹ Phó trưởng bộ môn 1987-2003
4 Hoàng Đức Long GVCC Tiến sỹ Phó trưởng bộ môn 1999 – 2001
5 Nguyễn Trọng Cơ PGS, GVCC Tiến sỹ Phó Trưởng bộ môn 2002-2003
Nguyễn Trọng Cơ PGS, GVCC Tiến sỹ Trưởng bộ môn 2003-2008
6 Lê Thanh Hải GV Thạc sỹ Phó trưởng BM 2003-2012
7 Nghiêm Thị Thà GVC Tiến sỹ Phó trưởng BM 2006 – 2008
Nghiêm Thị Thà PGS, GVCC Tiến sỹ Trưởng BM 2008- 2021
8 Nguyễn Thị Thanh GVC Tiến sỹ Phó trưởng BM 2012- 2021
Nguyễn Thị Thanh GVC Tiến sỹ Trưởng BM 2021- nay
9 Phạm Thị Quyên GVC Tiến sỹ Phó trưởng BM 2014 – nay
10 Hoàng Thị Thu Hường GVC Tiến sỹ Phó trưởng BM T5/2023
11 Nguyễn Hữu Tân GV Tiến sỹ Phó trưởng BM T5/2023

 

Phụ lục 2: Danh sách bộ môn thời kỳ 1963 – 1972

STT Họ và tên Vị trí
1 Trương Thừa Uyên Giảng viên môn Phân tích Công nghiệp
2 Nguyễn Viết Lịch
3 Đoàn Thuận Trị
4 Lê Văn Vinh
5 Nguyễn Bính
6 Lê Duy Hoan
7 Trương Mộc Lâm Giảng viên môn Phân tích XDCB
8 Nguyễn Ngọc Châu
9 Lê Thanh Quảng
10 Phan Anh Hoàng
11 Lê Văn Giảng
12 Nguyễn Xuân Trường
13 Nguyễn Thế Khải Giảng viên môn Phân tích Thương nghiệp
14 Đỗ Văn Dương
15 Lê Tiến Thiềng
16 Trương Trọng Vĩnh Giảng viên môn Phân tích nông nghiệp
17 Bùi Đạt Quỳ

Phụ lục 3: Danh sách giảng viên bộ môn thời kỳ 1973 – 1984

STT Họ và tên Vị trí
1 Nguyễn Bính Giảng viên môn Phân tích Công nghiệp
2 Lê Duy Hoan
3 Nguyễn Thị Thọ
4 Nguyễn Văn Bình
5 Vũ Viết Thựu
6 Nguyễn Tuấn Phương
7 Hoàng Đức Long
8 Nguyễn Văn Loát
9 Nguyễn Hồng Sơn
10 Nguyễn Xuân Trường Giảng viên môn Phân tích XDCB
11 Lê Thanh Quảng
12 Lê Quang Vinh
13 Hà Đăng Thành
14 Nguyễn Viết Lợi
15 Nguyễn Thế Khải Giảng viên môn Phân tích Thương nghiệp
16 Lê Gia Lục
17 Ngô Thế Chi
18 Lê Thanh Hải
19 Nguyễn Thị Hồng Thanh
20 Đỗ Văn Dương
21 Trương Trọng Vĩnh Giảng viên môn Phân tích nông nghiệp
22 Bùi Đạt Quỳ
23 Hồ Thành
24 Nguyễn Mạnh Hiến
25 Giang Thị Xuyến

Phụ lục 4: Danh sách giảng viên Bộ môn từ 1985 đến năm 2004

STT Họ và tên Vị trí
1 TS. Nguyễn Thế Khải Trưởng bộ môn
2 ThS. Vũ Viết Thựu Phó bộ môn
3 ThS. Nguyễn Văn Bình Phó bộ môn
4 CN. Nguyễn Văn Hiến Giảng viên – Đã chuyển công tác
5 CN. Phạm Văn Vinh Giảng viên – Đã chuyển công tác
6 CN. Hà Đăng Thành Giảng viên – Đã chuyển công tác
7 CN. Hồ Văn Thành Giảng viên – Đã chuyển công tác
8 CN. Nguyễn Văn Đạt Giảng viên – Đã chuyển công tác
9 CN. Nguyễn Viết Toại Giảng viên – Đã chuyển công tác
10 TS. Nguyễn Viết Lợi Giảng viên – Đã chuyển công tác
11 TS. Giang Thị Xuyến Giảng viên
12 ThS. Lê Thanh Hải Giảng viên – Phó Trưởng Bộ môn
13 TS. Nguyễn Tuấn Phương Giảng viên – Khoa Tại chức
14 ThS. Nguyễn Hồng Thanh Giảng viên – Đã chuyển công tác
15 TS. Hoàng Đức Long Nguyên Phó BM –GV Kiêm chức
16 TS. Nguyễn Trọng Cơ Giảng viên – Trưởng bộ môn
17 CN. Nguyễn Thị Thơ Giảng viên – Đã chuyển công tác
18 CN. Mai Ninh Giảng viên – Đã chuyển công tác
19 ThS. Nguyễn Đăng Quế Giảng viên – Đã chuyển công tác
20 CN. Lê Hồng Sơn Giảng viên – Đã chuyển công tác
21 ThS. Nghiêm Thị Thà Giảng viên – Tuyển dụng 1989
22 ThS. Phạm Thị Quyên Giảng viên – Tuyển dụng 1989
23 CN. Nguyễn Thị Thanh Giảng viên – Tuyển dụng 2000
24 CN. Hồ Thị Thu Hương Giảng viên – Tuyển dụng 2003
25 CN. Trần Thị Thu Thủy Giảng viên – Tuyển dụng 2003- Đã chuyển công tác

 

Phụ lục 5: Danh sách giảng viên của Bộ môn từ năm 2005 đến năm 2016

STT Họ và tên Vị trí
1 PGS,TS,NGUT. Nguyễn Trọng Cơ Phó Giám đốc HVTC- Kiêm chức
2 TS. Nguyễn Tuấn Phương Trưởng khoa SĐH – Kiêm chức
3 PGS.,TS. Giang Thị Xuyến Phó khoa Kế toán – Kiêm môn
4 TS. Hoàng Đức Long Vụ phó Vụ TCCB- BTC- Kiêm chức
5 PGS.,TS. Nghiêm Thị Thà Trưởng Bộ môn
6 ThS. Lê Thanh Hải Giảng viên- Cựu Phó Bộ môn
7 ThS. Nguyễn Văn Bình Giảng viên – Đã nghỉ hưu 2013
8 ThS. Vũ Viết Thựu Giảng viên – Đã nghỉ hưu  2013
9 ThS. Phạm Thị Quyên Giảng viên
10 TS. Nguyễn Thị Thanh Phó trưởng bộ môn
11 TS. Hồ Thị Thu Hương Giảng viên
12 ThS. Hoàng Thị Thu Hường Giảng viên- Tuyển dụng 2008
13 ThS. Bùi Hà Linh Giảng viên- Tuyển dụng 2008, chuyển công tác năm 2009
14 ThS. Đào Hồng Nhung Giảng viên – Tuyển dụng 2009
15 ThS. Trần Đức Trung Giảng viên –  Tuyển dụng 2010
16 ThS. Nguyễn Trường Phương Giảng viên – Tuyển dụng 2011
17 ThS. Bạch Thị Thu Hường Giảng viên – Tuyển dụng 2012
18 ThS. Đinh Thị Việt Nga Giảng viên – Tuyển dụng 2013
19 ThS. Nguyễn Thành Đạt Giảng viên – Tuyển dụng 2013

Phụ lục 6: Danh sách giảng viên Bộ môn Phân tích tài chính tính đến tháng 6/2023

TT Họ và tên Chức vụ
1 PGS,TS,NGND. Nguyễn Trọng Cơ Giám đốc HVTC – GVCC – GV kiêm chức
2 TS. Nguyễn Thị Thanh Trưởng BM, Phó trưởng Khoa -GVC
3 TS. Phạm Thị Quyên Phó trưởng BM – GVC
4 PGS,TS. Nghiêm Thị Thà Nguyên Phó trưởng Khoa; Nguyên trưởng BM – GVCC
5 TS. Hồ Thị Thu Hương Giảng viên chính
6 TS. Trần Đức Trung Giảng viên chính
7 TS. Hoàng Thị Thu Hường Giảng viên chính
8 TS. Đào Hồng Nhung Giảng viên chính
9 TS. Bạch Thị Thu Hường Giảng viên chính
10 ThS.Nguyễn Thành Đạt Giảng viên
11 TS. Vũ Đức Kiên Giảng viên – Tuyển dụng 2017
12 TS. Nguyễn Hữu Tân Giảng viên – Tuyển dụng 2017
13 ThS.Lê Hải Anh Giảng viên – Tuyển dụng 2021
14 ThS.Trần Minh Giang Giảng viên tập sự – Tuyển dụng 2022
15 TS. Trần Thanh Thu GV kiêm môn – GV bộ môn TCDN
16 TS. GVCC. Hoàng Đức Long GV thỉnh giảng – Nguyên hiệu trưởng trường ĐH Tài chính Marketting
17 TS. Nguyễn Đăng Thuận GV thỉnh giảng – Phó Tổng GĐ Tổng công ty 36 – BQP
18 TS.Lê Quốc Minh GV thỉnh giảng – Phó tổng GĐ NHTMCP quân đội
19 TS. Nguyễn Lê Hoa GV thỉnh giảng – Vụ phó. Vụ Tài chính – quản trị. UB chứng khoán NN
20 TS. Nguyễn Thu Trang GV thỉnh giảng – Trưởng phòng PT thị trường – Công ty TC TNHH MB Shinsei

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

Lãnh đạo Bộ môn Phân tích qua các thời kỳ

Tập thể giảng viên bộ môn Phân tích HĐKT năm 2001

PGS, TS Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện và PGS, TS Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể thầy cô giảng viên Bộ môn Phân tích tài chính tại Khu lưu niệm Học viện Tài chính tại Lãng Công – Vĩnh Phúc

PGS, TS Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện và PGS, TS Nguyễn Vũ Việt – Phó Giám đốc Học viện cùng toàn thể thầy cô giảng viên Bộ môn Phân tích tài chính tại Hôi trường Nơi sơ tán tại Lãng Công – Vĩnh Phúc

Các thế hệ giảng viên Bộ môn qua các thời kỳ

Giảng viên bộ môn tính đến tháng 11/2018

Tập thể giảng viên bộ môn (tính đến tháng 6/2023)

 

Trả lời